Historie

Historické zahrady na olomouckých hradbách

Součástí jedinečných architektonických památek historického jádra Olomouce představuje i soubor specifických uměleckých děl v oblasti zahradní architektury, významné sídelní zeleně. Vedle veřejně přístupné chráněné trojice kosterních, přírodně krajinářských, městských parků se zde nachází i řada cenných soukromých či vyhrazených objektů historické zeleně. V atraktivním prostředí starobylého města – v jeho jádrové části Olomouce, jenž je od středověku i významným centrem vzdělanosti a kultury, lze tak znovuobjevit i soubor historických hradebních zahrad v majetku Univerzity Palackého – druhé nejstarší univerzity v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Historické zahrady UP se nacházejí na Petrském návrší v severovýchodní části městské památkové rezervace, kde je od Bezručových sadů odděluje pás původních hradeb, na nichž se rozkládají v navazujících terasách. Jednotlivé univerzitní zahrady, i v historii neveřejné, se rozkládají za budovou dnešního Rektorátu UP a objekty Filozofické fakulty UP na ulici Křížkovského 8 až 12. Městské hradby je tak přirozeně rámují z jižní strany, přičemž právě jejich genius loci a jedinečná poloha zahrad na hradbách umocňují jejich celkový význam i charakter budoucí obnovy a náplně.

Historie zahrad v koruně olomouckých hradeb prokazatelně sahá minimálně do 1. poloviny 18. století, kdy to písemně dokládá např. publikovaný popis jejich studen. Stavebně historický průzkum dotčených budov tak obsahuje i mnohá nezbytná data a souvislosti k vlastním zahradám (i dvorním traktům, nyní sadovnicky upraveným). Zadní trakt těchto budov tu zároveň vytváří souvislé severní ohraničení celého komplexu těchto historických zahrad a zároveň ze svých oken umožňuje trvalý výjimečný pohled do zahrad, lemovaný porosty městských Bezručových sadů obepínajících patu hradeb.

Křížkovského ulice č. 8 – rektorátní, původní proboštská, zahrada (na parcele č. 31)

Zahradní prostor za budovou dnešního Rektorátu UP, původně rezidence proboštů olomoucké kapituly, představoval v 1. polovině 18. století reprezentativní soukromou zahradu preláta – za barokní podobou rezidence probošta Františka Ferdinanda hraběte Oedta, jež lemuje podélnou severní stěnu této zahrady. Její západní stranu tvoří v současnosti terasa s pozdně barokním čtyřstupňovým schodištěm, navazujícím na její podélnou osu. Nejnižší stupeň schodiště je ukončen kamennými volutami. Opěrná zídka centrálního schodiště, původně pískovcová, později však nevhodně „vyspravovaná“ betonem, je z dobe ná dvojicí pískovcových piniových šišek a třemi zahradními vázami (viz snímek 1).

V šedesátých letech 20. století, v době největšího boomu olomouckého výstavnictví, byla tato původní proboštská zahrada – spolu s formální zahradou za dnešní budovou FF UP na Křížkovského 10 – využívána pro externí komorní expozice mezinárodních zahradnických výstav: jako nejcennější galerie pod širým nebem. Bohužel kvůli těmto výstavám došlo i k poškození původních architektonických prvků – např. zavedeným osvětlením , kdy k umístění kovových stojanů, „posloužily“ barokní piniové šišky na zídce schodiště. Ve 2. polovině 80. let byly zahrady na Křížkovského 8 a 10 zrekonstruovány podle návrhu brněnského architekta Ing. J. Šubra. Obnovu tehdy realizovala výstavnická organizace Flora Olomouc. Z této doby tak pocházejí např. tvarované ornamenty ze zimostrázu kolem studny i volně v centrální trávníkové ploše. Při této rekonstrukci byly v obou zahradách terasy nad schodišti zadlážděny a úzké cesty vysypány štěrkem. Zároveň byly vysazeny všechny buxusy do nízkých živých tvarovaných plůtků (viz snímek 3). Při patě jižního průčelí rektorátu, jenž tvoří vysokou severní hranici této zahrady, tehdy také vznikly v pravidelně se opakujících půlkruzíchzáhonky ve tvaru kruhové úseče s osazenými trelážemi pro popínavé rostliny. Při opravě fasády rektorátní budovy počátkem 90. let však byly treláže i s rostlinami bez náhrady odstraněny. V současnosti to „pamatuje“ již jen statná Hedera pnoucí po jižním sevřeném nároží budov (na parcele č. 31). Reprezentativní funkci zahrady zde v 20. století doplnilo i její využití jako letní učebny. V současnosti je z celého souboru vyhrazených univerzitních zahrad tato zahrada nejvíce využívána, a to i pro svou nejsnazší přístupnost. Klidný komorní zahradní prostor s reprezentativní funkcí a rekreačním potenciálem zde podporuje duchovní a meditační rozměr zahrady, jež slouží i jako prostor širší komunikace.

Křížkovského ulice č. 10 – klasicistní zahrada (na parcele č. 30), původně prostor středověkého kláštera

V místech dnešní budovy FF UP na Křížkovského 10 původně stávaly kostel sv. Petra a středověký klášter, který po přestavbě v letech 1707–1750 sloužil od roku 1787 jako všeobecná nemocnice, porodnice a nalezinec. Na počátku 20. století zde byl přestavbami a dostavbami vybudován areál německých dívčích škol a ženského učitelského ústavu, tzv. Elisabethinum. Za zadním křídlem objektu dnešní FF UP se dnes, na ploše ze souboru historických zahrad UP nejnižšího terasového stupně koruny hradeb, nachází téměř osově souměrná jednoduchá zahrada. Její nejcennější části představují klasicistní památky s výjimečnými prvky drobné zahradní architektury na východní straně. Jedná se o pozoruhodné pískovcové schodiště navazující na podélnou, ve středu jemně lomenou osu této zahrady, které ukončuje balustráda osazená pěti zahradními vázami a které vede na terasu v sousedství tzv. Jakubského výpadu – originálního průchodu do Bezručových sadů. Jižní část opěrné zídky tohoto schodiště, obrácená do Bezrušových sadů, je tvořena bosovaným pylonem s polepšeným znakem města Olomouce, užívaným od roku 1758, s písmeny FMT(monogramem císařského páru Františka I. Lotrinského a Marie Terezie). Pod severní částí schodiště se nachází půlkruhový bazének, do něhož tryskala voda z úst maskarona vytesaného do opěrné zídky. Bohužel současný stav i těchto architektonických památek vyžaduje nezbytnou odbornou rekonstrukci (např. i vzhledem ke staticky narušenému schodišti).

Křížkovského ulice č. 12 – zahrada (na parcele č. 29/1), původně kanovnickérezidence

Za zadním traktem dnešní budovy FF UP na Křížkovského 12 se na městských středověkých hradbách rozkládá další zahrada, dlouhodobě málo udržovaná a nepřístupná. (Její podoba byla bohužel ovlivněna i využitím souvisejícího objektu v době komunistického režimu jako sídlo Ústavu marxismu - leninismu UP.) I dnes však lze v této historické zahradě objevit stopy původní kompozice a cenné architektonické prvky – na jižní průčelí kanovnické rezidence (osově na vchod) navazuje terasa s klasicistními kamennými vázami na kamenných pilířích, bohužel novodobě doplněná kovovým, bíle natřeným plůtkem. Pozdně barokní úpravu této zahrady zde připomíná dochovaná pískovcová zahradní váza, zdobená květinovými girlandami.

Křížkovského ulice č. 14 – zahrada (na parcele č. 28), původně kanovnické rezidence

Za dnešní budovou FF UP na Křížkovského 14 uzavírá zahradní prostor na městských středověkých hradbách další dlouhodobě neudržovaná zahrada, (vyhrazeně přístupná krátce v devadesátých letech 20. stol.). Značně poškozené technické prvky zahrady a alarmující aktuální neutěšený stav již téměř neumožňují řádné užití objektů zahrad za rezidencemi s parcelními čísly 207 a 206. Jejich prostor ovlivnila koncem 19. století i adaptace obou budov na byty. Z této doby „zneužívání“ zahrady zde zůstává např. nekvalitní torzo „technického zázemí“ u dělící parcelní příčky. Historický odkaz a dochovanou středověkou stopu zahradě zanechává prostor studny.

Zpracovala: Ing. Jitka Gajdoštinová, 8/2008

Olomoucká pevnost a budovy u zahrad UP Křížkovského

Projekt revitalizace parkánových zahrad

Začátkem roku 2008 jsme po skončené I. etapě rekonstrukce budovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – Křížkovského 10 – začali hledat finanční zdroje na revitalizaci nádvoří tak areálu Křížkovského 10 mimo kapitolu „příspěvek na studenta“.

V květnu 2008 město Olomouc vyhlásilo záměr  revitalizace olomouckých parků, jejichž zóna končila právě na hradbách zahrad UP. Byli jsme od počátku přesvědčeni, že zahrady UP by měly být organickou součástí projektu, a tak jsme usilovali, aby zóna revitalizovaného území byla rozšířena i na zahrady na hradbách v Křížkovského ulici. Po té bylo možné, aby se UP připojila k projektu Městské parky Olomouc a mohla tak být zahájena samotná příprava záměru s oficiálním názvem Revitalizace parků a veřejných ploch UP.

Na  UP byla vytvořena pracovní skupina osob, kteří zastupovali  jak katedry, to je akademické pracovníky, studenty, tak i odborníky z dějin umění, historie, ale i profese další. S těmito zástupci pak byla konzultována příprava projektové dokumentace a  zejména koncepce, budoucí využití zahrad i problémy očekávané při samotné realizaci. Student geoinformatiky PřF Ondřej Sadílek svými vizualizacemi velmi napomohl k potřebné propagaci myšlenky.

Pracovní skupinu  FF UP tvořili:

Barteček Ivo, Daniel Ladislav, Engelbrecht Wilken, Fiala Jiří, Šaradín Pavel, Togner Milan

Složení  realizačního/projektového týmu za UP:

Menšíková Jiřina, hlavní řešitel, tajemnice FF UP, Vašutová Radka, projektová manažerka FF UP, Píža Pavel (Kolárovitsová Anna), Absolon Pavel, rektorát UP, oddělení rozvoje a výstavby

Po celou dobu projektu mohl projektový tým počítat s významnou podporou rektora UP, kvestorky/kvestora UP, prorektora pro regionální rozvoj a děkanů FF UP.

V momentě, kdy existovala reálná naděje, že finance na projekt Revitalizace zahrad UP budou získány, vedení města začalo v tomto směru s UP úzce spolupracovat a taktéž hledat zdroje k profinancování potřebné opravy hradebního schodiště, které bylo z havarijních důvodů k nelibosti akademické obce i občanů města dlouhodobě uzavřeno. Schodiště je součástí Svatojakubské uličky, která byla vyhledávanou zkratkou z centra města směrem k Envelopě. V témže období se zúročila dlouhodobá snaha UP a FF UP a v prázdniny 2011 byly renovovány střechy budov Křížkovského 12 a 14, kterými zatékalo do objektů (tato potřebná změna je nyní nejlépe viditelná právě ze zahrad 12 a 14). Na závěr proběhla v režii UP rekonstrukce teras zmíněných budov.

Dne 9. prosince 2010 se uskutečnil slavnostní poklep a 19. října 2011 byly zahrady oficiálně otevřeny veřejnosti.

Možná se může zdát, že je proti zdravému selskému rozumu začínat revitalizací zahrad a skončit  opravami budov (Křížkovského 10 až 14), ale čekali-li bychom s revitalizací zahrad a opravou „křížové uličky“ – Svatojakubské do Bezručových sadů „na později“, propásli bychom jedinečnou šanci. A tou bylo zvelebení a předání kulturního dědictví unikátních venkovních prostorů, na které mohou být UP, fakulta i občané města právem hrdi.

Další informace o historii místa, autorech návrhu změn, zhotovitelích jsou uvedeny na pylonech v zahradě Křížkovského 10.

Stálým cílem je vytvoření historické naučné stezky, která by spojila Dómské návrší, Biskupské náměstí, zahrady Křížkovského s Pevností poznání a Mauzoleem jugoslávských vojínů.

Popis projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/14.00663
Název žadatele/příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci Prioritní osa a oblast podpory: 12.2.1

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je zlepšení kvality života v Olomouci prostřednictvím revitalizace parků a velmi cenné historické zeleně v pásu historické zeleně Olomouce za budovami Křížkovského 8 až 14 v Olomouci. Tyto parky a zahradně-architektonický prostor leží v atraktivní turistické zóně v těsné blízkosti centra města. Prostory umístěné nad městskými hradbami se díky svojí historii a komorní atmosféře nepochybně stanou vyhledávaným místem pro vzdělávání, setkávání, zamyšlení či odpočinek různých generací. Po jeho rehabilitaci a obnově v rámci polyfunkčního významu vzniká propojený a průchozí areál, do kterého bude umožněn řízený přístup široké veřejnosti.

Součástí rehabilitace areálu bylo:

 • rekonstrukce komunikace pro pěší
 • zajištění průchodu mezi parky – rekonstrukce stávajících schodišť mezi jednotlivými parky
 • zajištění bezpečnosti návštěvníků – rekonstrukce plotů, zábradlí a branek
 • rekonstrukce altánu
 • sadové a parkové úpravy – vytvoření dobové reminiscence barokních zahrad – za Křížkovského 8 a 10, reprezentativní historické zahrady v renesančním stylu – za Křížkovského 12, a vybudování klidového zázemí pro veřejnost, studenty a akademické pracovníky – za Křížkovského 14
 • vybudování osvětlení
 • umístění mobiliáře

Mezi klíčové cílové skupiny projektu můžeme zařadit:

 • obyvatele města
 • studenty UP a účastníky vzdělávacích programů
 • zaměstnance UP

Dále například:

 • návštěvníky města
 • zahraniční delegace

Přínosem pro cílovou skupinu bude:

 • využití potenciálu prostoru – otevření veřejnosti – vybudování místa pro setkávání, relaxaci, kulturní akce a různé aktivity
 • vznik výukového školního outdoorového prostoru se širokým spektrem využití, který přímo navazuje na Bezručovy sady
 • aktivní zapojení studentů do vytváření celkové koncepce prostor i do jednotlivých dílčích aktivit posílení jejich ekologického myšlení a podpora jejich vztahu k městu a jeho historii

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.1.00/14.00663Název žadatele/příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci Prioritní osa a oblast podpory: 12.2.1

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 • Fyzické zahájení realizace projektu bylo v listopadu 2010 a ukončení v září 2011.
 • Projekt byl ukončen a vyúčtován do 31. října 2011.

Harmonogram projektu

Fyzické zahájení realizace projektu bylo v listopadu 2010 a ukončení v září 2011.
Projekt byl ukončen a vyúčtován do 31. října 2011.

Aktivity projektu:

 • Aktivita 1: Výběrové řízení na dodavatele investiční akce
 • Aktivita 2: Rekonstrukce komunikace pro pěší
  • vyhloubení základů,
  • terénní úpravy, vymezení antukových ploch, zřízení podkladní vrstvy,
  • kompletní konstrukce (vrstvy, materiál –mlaty, dlažby),
  • pokládka povrchů a dokončení konstrukce.
 • Aktivita 3: Rekonstrukce spojovacích schodišť, zábradlí a branek
  • rekonstrukce vstupního betonového schodiště,
  • rekonstrukce pískovcového schodiště,
  • rekonstrukce pískovcové desky zdi,
  • rekonstrukce plotu, zábradlí a branek.
 • Aktivita 4: Rekonstrukce altánu
 • Aktivita 5: Sadové a parkové úpravy
  • odplevelení, kácení stromů, odstranění keřů – odvoz,
  • terénní úpravy,
  • obdělání půdy,
  • založení trávníků, záhonů a mulčování,
  • dodání a výsadba:
   * dřevin,
   * trvalek,
   * stromů,keřů a popínavek.
 • Aktivita 6: Vybudování a instalace osvětlení
 • Aktivita 7: Nákup a umístění mobiliáře
  • napojení vodovodní přípojky pro potřebu vodních prvků,
  • nákup a umístění vodních prvků,
  • nákup a usazení informačních tabulí (historie parků a okolí), laviček a odpadkových košů.
 • Aktivita 8: Slavnostní otevření nově zrevitalizovaných parků a veřejných ploch
  • slavnostní otevření za účasti zástupců UP, města Olomouce, kraje, významných hostů, tisku a médií, příprava na ukončení projektu.

Všechny aktivity byly, vzhledem k časové náročnosti a vhodnosti ročních období, realizovány v průběhu skoro celé fyzické realizace projektu. Prolínaly se a doplňovaly.

Rekonstruované parkánové zahrady v Olomouci již slouží veřejnosti

Reportáž ZZIP TV z roku 2011

Revitalizace parků a veřejných ploch Univerzity Palackého v Olomouci

3D model zahrad

Historické pohlednice

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)